پنجشنبه, 22 آذر 1397
سال حمایت از کالای ایرانی
.اخلاص و معنویت بسیجی و ارتباط با خدا در بسیجی، یک خصوصیت عمده است

سایت پایگاه بسیج شهید خلیفه شرکت آب منطقه ای زنجان Powered by DCMS 3.2 / پیاده سازی و پشتیبانی: گروه ديبا